© 2016 GALATEA Group a.s.

Tel: 326 721 920, svatby@galatea.cz

Pod Koupalištěm 881, Kosmonosy - Mladá Boleslav

  • facebook-square

Follow us

​Svatební areál GALATEA - ideální místo pro váš svatební den

"Svatební cesta snů 2019"

"Svatební cesta snů"

- Zaregistrujte se 9.9.2018 na Svatebním dni u svatební koordinátorky a vyhrajte hlavní cenu v soutěži "Svatební cesta snů 2019!" 

SOUTĚŽ

- pro účast v soutěži je potřeba vyplnit registrační formulář, který je součástí veletržního katalogu. Tento katalog obdrží každý návštěvní při vstupu do areálu dne 9.9.2018 při akci Svatební den Galatea. Vyplněný formulář je potřeba odevzdat mezi 13:00-17:00 svatební koordinátorce na jejím stánku v recepci hotelu Galatea.

PRAVIDLA PRO ÚČAST V SOUTĚŽI A UPLATNĚNÍ VÝHRY

SOUTĚŽ

- pro účast v soutěži je potřeba vyplnit registrační formulář, Vyplněný formulář je potřeba odevzdat mezi 13:00-17:00 svatební koordinátorce na jejím stánku v recepci hotelu Galatea.

PRAVIDLA PRO ÚČAST V SOUTĚŽI A UPLATNĚNÍ VÝHRY

I. Úvodní ustanovení

Obchodní společnost GALATEA Group a.s., se sídlem Pod Koupalištěm 881, 293 06 Kosmonosy IČ: 48911755, DIČ: CZ48911755 organizuje 

v areálu hotelu GALATEA dne 9.9.2018 (dále jen „termín soutěže“) marketingovou soutěž pod názvem „Svatební cesta snů 2019“ 

(dále jen „Soutěž“ nebo „Akce“).
Níže uvedená pravidla tvoří statut (dále jen „Statut“), který je jediným závazným dokumentem upravujícím podmínky vyhlášené Soutěže. Statut Soutěže je platný pro Českou republiku a je zveřejněn na internetové stránce www.svatebnidengalatea.cz

II. Vyhlašovatel soutěže

Organizátor soutěže je:  GALATEA Group a.s., se sídlem Pod Koupalištěm 881, 293 06 Kosmonosy, IČ: 48911755, DIČ: CZ48911755,

(dále jen „GALATEA“ nebo „Organizátor“).

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba starší 18 let, která splní  podmínky v tomto Statutu uvedené (dále jen „Účastník“).
Z účasti na Akci jsou dle tohoto Statutu vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Organizátorovi, jakož i k osobám s Organizátorem personálně a majetkově propojeným, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
Z účasti na Akci budou vyloučeni ti Účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky Soutěže. Z účasti na Akci budou dále vyloučeni Účastníci jednající v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento Účastník i přes shora uvedené stal výhercem 

Soutěže, např. v důsledku nepravdivých informací, které Organizátorovi poskytl, nemá na odměnu právní nárok.
Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, splní-li veškeré podmínky pro účast dle tohoto Statutu. Pokud se Účastník zaregistruje do soutěže vícekrát, má se za platnou registraci pouze ta z nich, kterou Účastník Organizátorovi doručil jako první.
V případě podezření na nekalé jednání Účastníka je Organizátor Soutěže oprávněn Účastníka vyloučit z účasti v Soutěži.

IV. Termín soutěže

Soutěž se uskuteční dne 9.9.2018 od 13:00 do cca 18:00 hodin s tím, že registrace účastníků probíhá pouze v tento den v čase od 13:00 do 17:00 u zástupce Organizátora, konkrétně pak Svatební koordinátorka Veronika Benešová, registrační místo se nachází 

v recepci hotelu GALATEA

V. Pravidla soutěže

Soutěže se platně zúčastní ten Účastník, který v termínu konání Soutěže splní následující podmínky účasti v Soutěži:

vyplní řádně registrační formulář, který Účastník získá u svatební koordinátorky během Svatebního dne 

GALATEA 9.9.2018 a tento odevzdá Svatební koordinátorce v týž den v souladu s článkem IV.

VI. Výherce Soutěže

Výherce Soutěže bude určen ze všech účastníků Svatebního dne losováním v 18:00. Výherce Soutěže musí být přítomen při losování a musí si cenu převzít osobně.
VII. Cena v Soutěži

V Soutěži se soutěží o následující cenu – „Svatební cesta snů 2019“.

Jedná se o dárkový poukaz - voucher, který uplatní výherce v hotelu Galatea. 

VIII. Oznámení výsledků Soutěže

Výherce Soutěže bude oznámen okamžitě po vylosování ve Svatební den 9.9.2018.

IX. Způsob odevzdání ceny

Cena bude výherci předána osobně ihned po losování. Výherce je povinen si výhru vyzvednout. V případě, že výherce cenu či její převzetí odmítne nebo cenu nepřevezme na místě a osobně okamžitě po vyhlášení, dojde k novému losování a proces předání se bude opakovat.

 X. Změna Statutu Soutěže a ukončení Soutěže

Organizátor má právo kdykoliv, tj. i během Soutěže, Soutěž ukončit, prodloužit, zkrátit, přerušit nebo změnit její Statut. Ukončení, prodloužení, zkrácení, přerušení Soutěže nebo změnu Statutu je Organizátor Soutěže povinen zveřejnit na internetové stránce 

www.svatebnidengalatea.cz

XI. Osobní údaje, autorská díla

Účastí v Soutěži dává každý Účastník Organizátorovi:

    •    v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, a to za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání ceny a pro další obchodní a marketingové účely Organizátora. Účastník odpovědí na soutěžní otázku zároveň uděluje souhlas Organizátorovi k využití elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodních sdělení je poskytován na dobu 5 let od účasti v Soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i k šíření obchodním sdělení lze písemně odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane-li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle §21 zákona o ochraně osobních údajů právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci;

    •    • souhlas s pravidly a podmínkami Soutěže a zároveň souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Organizátora a Organizátor může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie (dále jen „snímek“), které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, popř. může jejich využitím pověřit třetí stranu, a to v médiích (zejména tisk, rozhlasové a televizní vysílaní, internet), formou šíření reklamních spotů, velkoplošnou i maloplošnou reklamou apod. na období 5 let od ukončení Soutěže. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytl.

 XII. Závěreční ustanovení

Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní 

cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. 

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
Odpovědnost Organizátora za případné vady ceny se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tento Statut nabývá účinnost vůči třetím osobám dnem veřejného vyhlášení Soutěže. Pro případ existence rozdílných znění statutů 

Soutěže je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na internetové adrese www.svatebnidengalatea.cz.
Osoby, které se zúčastní Soutěže, tím vyjadřují svůj souhlas se závazností Statutu.
V případě rozporu ustanovení Statutu a propagačních materiálů týkajících se soutěže se budou aplikovat příslušná ustanovení 

tohoto Statutu.
V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této Soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny 

rozhodnutím Organizátora Soutěže.

Každý má právo nahlédnout do tohoto Statutu a požádat o jeho kopii. Statut je k dispozici v sídle Organizátora Soutěže a internetové adrese www.svatebnidengalatea.cz

Výherci 2016 

Výherci 2014 Veronika & Michal

Výherci 2015 

Maruška & Pepa